Checkster Algemene Voorwaarden

Welkom op de professionele website (“Website”) van Checkster. Door gebruik te maken van de Website en het Platform en de software beschikbaar gemaakt via de Website (“Platform”), gaat u ermee akkoord om deze voorwaarden betreffende uw gebruik van de Website (“Gebruiksovereenkomst”) en ons Privacybeleid te volgen en stemt u ermee in dat ze bindend zijn voor u. Gebruikers gebonden door de voorwaarden van deze Gebruiksovereenkomst zullen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, elke organisatie, bedrijf, persoon of andere wettelijke entiteit die op zoek is naar informatie (“Inhoud”) van collega’s en werkgevers in verband met huidige of potentiële werknemers.

Wij kunnen deze Gebruiksovereenkomst en het Privacybeleid op eender welk moment herzien zonder u daarvan op de hoogte te brengen. De publicatie van aangepaste voorwaarden op deze Website, en uw gebruik van de Website en/of diensten na die publicatie, impliceren dat u akkoord gaat met die wijzigingen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen, aangezien deze bindend zijn voor u. Deze Gebruiksovereenkomst omschrijft de voorwaarden onder dewelke u en/of uw organisatie onze Website en ons Platform kunnen raadplegen en wat u van ons kunt verwachten. In het geval van een inconsistentie tussen de Gebruiksovereenkomst en het Privacybeleid, zal de Gebruiksovereenkomst van kracht zijn.

Als u bezwaar hebt tegen een bepaling in deze Gebruiksovereenkomst of tegen het Privacybeleid van Checkster.com/ Checkster Inc., mag u geen gebruik maken van het Platform of de Site of krijgt u er geen toegang toe. Niets in deze Gebruiksovereenkomst verleent een derde partij rechten of voordelen.

1.Beschrijving van het Platform

Checkster Inc. is een online Software Platform, dat organisaties en personen in staat stelt om vertrouwelijke feedback van collega’s en werkgevers over een werknemer of een oud-werknemer te verzamelen in verband met talenten, vaardigheden, competenties, tewerkstelling en attitude op de werkvloer, die van essentieel belang zijn voor het welslagen in een bepaalde job of carrière.

2.Gebruik van de Site en het Platform

U kunt informatie en afbeeldingen die deel uitmaken van de Inhoud van de Website downloaden, bekijken, kopiëren en printen als u volgende regels eerbiedigt: (a) de Inhoud mag alleen worden gebruikt voor professionele, informatieve, niet-commerciële doeleinden; en (b) de Inhoud mag op geen enkele manier gewijzigd of bewerkt worden. Tenzij uw gebruik past binnen een “redelijk gebruik” zoals begrepen in de auteurswet en in overeenstemming met andere toepasselijke wetten, mag u nooit op een andere manier informatie van deze Website of ons Platform, geheel of gedeeltelijk, gebruiken, downloaden, uploaden, kopiëren, printen, vertonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, posten, doorsturen of verspreiden buiten uw organisatie zonder de uitdrukkelijke toestemming van Checkster Inc. De Website en het Platform zijn niet toegankelijk voor minderjarigen of -16-jarigen (tenzij anders vermeld in de Juridische Bepalingen van uw werkgever getoond bij het inloggen op Checkster), of voor gebruikers die verwijderd zijn van ons Platform en/of onze Website door Checkster Inc. De Inhoud en informatie geleverd door Checkster Inc. zullen enkel worden gebruikt voor legitieme en legale doeleinden.

3.Wachtwoorden en Veiligheid

U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling van elk wachtwoord dat u ontvangt om toegang te krijgen tot de Website en het Platform, en u draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die gebeuren onder uw wachtwoord(en). Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest, of ontvangt, behandel die dan vertrouwelijk en onthul deze niet aan andere personen of entiteiten. U erkent ook dat uw profiel alleen aan u toebehoort en u gaat ermee akkoord geen enkele andere persoon toegang te verschaffen tot deze Website of delen ervan door gebruik te maken van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere veiligheidsinformatie. U gaat er ook mee akkoord om uw profiel af te melden aan het einde van elke sessie. Leg bijzondere voorzichtigheid aan de dag wanneer u inlogt op uw profiel vanop een publieke of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord en andere persoonlijke informatie niet kunnen zien of registreren. U gaat ermee akkoord om Checkster Inc. onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk onrechtmatig gebruik van uw wachtwoord(en). Checkster Inc. is bekommerd om de veiligheid van de informatie die wij hebben verzameld van u en uw (potentiële) werknemers en we hebben redelijke stappen ondernomen om ongeoorloofde toegang tot die informatie te voorkomen.

4.Einde Gebruik

U gaat ermee akkoord dat Checkster Inc., naar eigen goeddunken, op eender welk moment uw toegang tot de Website en elke account met betrekking tot de Website en het Platform, kan beëindigen. De toegang tot de Website kan worden gecontroleerd door Checkster Inc.

5.Website, Inhoud, Producten en Diensten van Derden

De Website kan links aanbieden naar Websites en toegang tot inhoud, producten en diensten van derden; zoals bijvoorbeeld gebruikers, adverteerders, partners en sponsors van de Website. U gaat ermee akkoord dat Checkster Inc. niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid en de inhoud van de Website van derden. Raadpleeg het beleid in verband met privacy en andere kwesties op die Websites alvorens u ze gebruikt. U gaat ermee akkoord dat Checkster Inc. niet verantwoordelijk is voor inhoud van derden die toegankelijk is via de Website, zoals opinies, adviezen, verklaringen en reclameboodschappen, en u begrijpt dat u zelf alle risico’s draagt die verbonden zijn aan het gebruik van zulke inhoud. Als u ervoor kiest om producten of diensten van een derde aan te kopen, dan doet u dat in een rechtstreekse relatie met die derde partij. U gaat ermee akkoord dat Checkster Inc. niet verantwoordelijk is voor: (a) de kwaliteit van de producten of diensten van derden; en (b) het nakomen van de voorwaarden van uw overeenkomst met de verkoper, zoals het leveren van producten of diensten en van garantieverplichtingen verbonden aan de gekochte producten of diensten.

U gaat ermee akkoord dat Checkster Inc. niet verantwoordelijk is voor verlies of schade in eender welke vorm die u mogelijk ondervindt als gevolg van uw transacties met een derde partij.

6.Disclaimer (niet-aansprakelijkheidsverklaring)

TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS VERMELD, WORDEN DE WEBSITE, EN ALLE INHOUD, VRAGEN, MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN EN SOFTWARE VERMELD OP DE WEBSITE, AANGEBODEN OP EEN “ZOALS HET IS”- EN “ZOALS BESCHIKBAAR”-BASIS ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING. ALS U DE WEBSITE EN ZIJN INHOUD OF PRODUCTEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE GEBRUIKT, DOET U DAT VOLLEDIG OP UW EIGEN RISICO, CHECKSTER INC. WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF EN BIEDT GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; (B) DE WEBSITE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OP EEN ONONDERBROKEN, TIJDIGE, VEILIGE, OF FOUTENVRIJE BASIS; OF (C) DE RESULTATEN DIE BEKOMEN WORDEN DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN. HET DOWNLOADEN OF HET OP EEN ANDERE WIJZE BEKOMEN VAN INHOUD, MATERIALEN OF INFORMATIE DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE, GEBEURT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP UW EIGEN RISICO. CHECKSTER INC. KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN DATA DIE HET RESULTAAT IS VAN HET DOWNLOADEN VAN ENIGE INHOUD, MATERIALEN OF INFORMATIE. CHECKSTER INC. WIJST VERDER ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF EN AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR VRAGEN DIE KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD OF GESTELD DOOR EEN GEBRUIKER, INCLUSIEF DEGENE DIE MOGELIJK IN STRIJD ZIJN MET DE WET. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD EN HET TYPE VAN ALLE GESTELDE VRAGEN. DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN AANVAARDT U ALLE AANSPRAKELIJKHEID (HETZIJ WETTELIJK HETZIJ ANDERSZINS) MET BETREKKING TOT ALLE GESTELDE, ONWETTELIJKE VRAGEN OF VRAGEN DIE EEN REACTIE VEROORZAKEN DIE IN STRIJD IS MET DE WET. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U CHECKSTER INC. VRIJWAART VAN EN BESCHERMT TEGEN IEDERE ACTIE OF KLACHT (HETZIJ WETTELIJK HETZIJ ANDERSZINS). Wij kunnen niet garanderen of waarborgen dat de bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden vrij zullen zijn van virussen en andere vernietigende code. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de vereiste procedures en controlepunten om aan uw persoonlijke vereisten te voldoen op het vlak van antivirusbescherming en de nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer. CHECKSTER BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM OP EENDER WELK MOMENT ZONDER AANKONDIGING WIJZIGINGEN AAN DE WEBSITE AAN TE BRENGEN OF UPDATES UIT TE VOEREN.

7.Beperking van Aansprakelijkheid

CHECKSTER INC., ZIJN PARTNERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEURS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF VOLGSCHADE, OF SCHADEVERGOEDINGEN, OF SCHADE BIJ PERSOONLIJK LETSEL, EMOTIONEEL LEED, GEDERFDE WINST, OMZET, GOEDWIL, DATA OF GEBRUIK, TEN LASTE VAN U OF EEN DERDE PARTIJ, ONGEACHT OF DEZE HET GEVOLG IS VAN EEN CONTRACTUELE HANDELING OF EEN ONRECHTMATIGE DAAD (ZOALS NALATIGHEID), VEROORZAAKT DOOR UW TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN/OF HET PLATFORM, OOK ALS DIT KON WORDEN VOORZIEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGELATEN. BIJGEVOLG ZIJN SOMMIGE VAN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN NIET VAN TOEPASSING OP U.

8.Informatie verstrekt aan de Website van Checkster Inc.

Checkster Inc. kan geen garanties geven in verband met de identiteit van de gebruikers met wie u communiceert. Alle informatie doorgestuurd via Checkster.com valt alleen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker die de inhoud heeft ingevoerd en Checkster Inc. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen in de inhoud of fouten, noch kan Checkster Inc. de authenticiteit garanderen van de data die de gebruikers over zichzelf invoeren of van de relaties die zij mogelijk beschrijven. Tijdens het gebruik van het Checkster.com Platform zullen gebruikers informatie over zichzelf verschaffen. Door onze Platformen te gebruiken, verleent u Checkster Inc. de onherroepelijke licentierechten om deze informatie te gebruiken tijdens het aanbieden van onze Platformen op een rechtenvrije, eeuwigdurende basis. Deze informatie kan ook worden gebruikt maar is niet beperkt tot het ontwikkelen van Inhoud en benchmarking.

9. Gegevens Verwijderen

Aanvraag van Gebruiker

Als een gebruiker van Checkster (werkgever, aanwervingsverantwoordelijke, rekruteerder, enz.) die Check-ups opstart in de tool, de organisatie verlaat en zijn gegevens geanonimiseerd wil zien:

Zijn account kan worden geblokkeerd door de administrator van de account. Dit maakt toegang tot Checkster onmogelijk, terwijl alle Check-ups die door de gebruiker zijn opgestart, bewaard blijven. De administrator van de account kan als contactgegevens van de gebruiker ‘fout’, ‘geen’ of ‘anoniem’, enz. noteren zodat de gebruiker niet geïdentificeerd kan worden.

Aanvraag van Kandidaat of Individu

Als een kandidaat of een individu voor wie een Check-up is uitgevoerd of wordt uitgevoerd zijn gegevens wil laten anonimiseren, dan kan hij de organisatie contacteren die de Check-up heeft opgestart, of rechtstreeks contact opnemen met Checkster:

De organisatie zal Checkster contacteren om de gegevens van de persoon te laten anonimiseren. Checkster zal dan de toegang tot de Checkster-account blokkeren en alle persoonlijke gegevens (Naam en E-mailadres) uit de Check-up verwijderen. De resultaten van de Check-up zullen beschikbaar blijven voor de organisatie, met ‘Anoniem’ als naam van de persoon.

Aanvraag van Respondent

Als een persoon die via Checkster feedback heeft doorgestuurd (een respondent) zijn gegevens wil laten verwijderen, dan kan hij de organisatie contacteren die de Check-up heeft opgestart, of rechtstreeks contact opnemen met Checkster. Alle aanvragen, komende van een kandidaat, om de data van een respondent te laten verwijderen, zullen eerst gecontroleerd worden bij de respondent.

De organisatie of respondent zal Checkster contacteren om de gegevens te anonimiseren. Daarbij wordt de naam van de kandidaat gevraagd. Checkster zal de informatie van de respondent anonimiseren zodat er ‘Anoniem’ verschijnt in alle Check-ups waar de Naam, het E-mailadres of het Telefoonnummer van de respondent vermeld stond. De feedback van de respondent zal nog in het rapport verschijnen, tenzij de respondent of de werkgever gevraagd heeft om deze te verwijderen.

10.Communicatie

Met het oog op een goede dienstverlening ziet het Checkster.com Platform zich mogelijk genoodzaakt om u te contacteren via e-mail. Door gebruik te maken van de Website en het Platform van Checkster.com, gaat u ermee akkoord om e-mails te ontvangen die noodzakelijk zijn voor een normale werking van ons Platform. Activiteit op de Website van Checkster Inc. kan niet garanderen dat de informatie uitgewisseld door gebruikers of respondenten accuraat, kwalitatief of integer is. Wij hebben het recht om alle inhoud en informatie die uitgewisseld wordt via ons Platform te controleren, maar we zijn niet verplicht om dat te doen. Checkster Inc. is niet aansprakelijk voor enige inhoud, fouten, weglatingen, verlies of schade opgelopen door het gebruik van onze Website en/of ons Platform. In geen geval is Checkster Inc. aansprakelijk voor weigering van toegang tot enige inhoud op de Website.

“Als een Gebruiker van Checkster per sms nieuwe werknemers, deelnemers of respondenten wil uitnodigen via Checkster (“sms-ontvangers”), dan gaat de Gebruiker ermee akkoord om eerst hun schriftelijke toestemming daartoe te vragen. Een sms-uitnodiging naar een sms-ontvanger verzenden, betekent dat de sms-ontvanger schriftelijk heeft ingestemd met het feit dat hij door u wordt gecontacteerd via Checkster. Om zich af te melden voor sms-berichten van Checkster, kan gelijk wie gelijk wanneer een ontvangen bericht beantwoorden met “STOP”. Als u op de hoogte wordt gesteld van zulk “STOP”-verzoek, dan stemt u ermee in om onmiddellijk te stoppen met het verzenden van sms-berichten naar die persoon.”

11.Kosten

Om het Platform te gebruiken, gelieve de details over onze prijzen te raadplegen via onze Website.

12.Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Checkster Inc., zijn functionarissen, directeurs, werknemers en vertegenwoordigers te beschermen tegen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, schade, boetes, schadevergoedingen, verliezen of kosten, zoals redelijke juridische honoraria en kosten die voortvloeien uit of op een of andere manier verband houden met uw toegang tot of het gebruik van de Website, informatie bekomen via de Website, en schending van de Gebruiksovereenkomst.

13.Overeenkomst

De Gebruiksovereenkomst is de Overeenkomst tussen u en Checkster Inc. en vervangt alle voorgaande overeenkomsten tussen u en Checkster Inc..

14.Concurrentie

Als Gebruiker van Checkster Inc. erkent u onze vroegere en huidige ontwikkeling van state-of-the-art beschermde technologie. U gaat ermee akkoord dat tijdens het gebruik van ons Platform of onze Website, tijdens de duur van deze Overeenkomst en tot achttien (18) maanden na de beëindiging ervan, u geen website zult ontwikkelen of op de markt brengen die functionaliteiten van de Checkster Website nabootst of kopieert.

15.Privacybeleid

Checkster Inc. is bekommerd om uw privacy en heeft een beleid ontwikkeld om problemen in verband met privacy aan te pakken. U vindt het huidige privacybeleid op onze Website.

16.Opmerking in verband met kinderen

Het is minderjarigen niet toegelaten de Website te gebruiken, en het doorgeven van enige persoonlijke informatie aan ons is verboden.

17.Exportbeperkingen/Naleving van de Wetgeving

U mag de Website, of de Inhoud, de software of de software verstrekt op de Website niet raadplegen, downloaden, gebruiken of exporteren in strijd met de exportwetgeving of
-voorschriften, of in strijd met andere toepasselijke wetten of voorschriften. U gaat ermee akkoord om alle exportwetgeving en -voorschriften van elke Amerikaanse of buitenlandse instantie of autoriteit na te leven, en de Inhoud en software van Checkster Inc. niet direct of indirect aan te bieden of op een andere manier beschikbaar te maken in strijd met zulke restricties, wetten en voorschriften, of zonder alle noodzakelijke goedkeuringen, zoals, zonder beperking, voor de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of de productie van nucleaire, chemische of biologische massavernietigingswapens. Indien van toepassing zult u alle kosten dragen voor de noodzakelijke licenties en/of vrijstellingen in verband met uw eigen gebruik van het Platform van Checkster Inc. buiten de V.S. Noch het Platform van Checkster Inc., noch de onderliggende informatie of technologie mag worden gedownload of op een andere manier verstrekt of beschikbaar gemaakt worden, direct of indirect, (i) in Cuba, Iran, Libië, Noord-Korea, Soedan, Syrië of enig ander land onderworpen aan economische sancties vanwege de V.S., of aan personen of entiteiten die gecontroleerd worden door zulke landen, of aan staatsburgers of ingezetenen van zulke landen, behalve wanneer die staatsburgers rechtmatig de status van permanente ingezetene hebben in landen die niet onderworpen zijn aan zulke sancties; of (ii) aan iemand die staat op de lijst van ‘Special Designated Nationals and Blocked Persons’ van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of op de ‘Table of Denial Orders’ van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken. Door in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden, gaat u akkoord met het voorgaande en verklaart en garandeert u dat u niet gevestigd bent in, onder de controle staat van, of een staatsburger of ingezetene bent van zulk land, of dat u niet op een van die lijsten staat.

18.Toepasselijke Wetten

Alle kwesties in verband met uw toegang tot en het gebruik van de Website zullen worden geregeld volgens de federale wetgeving van de V.S. of de wetten van de staat Californië.

Elke gerechtelijke actie of procedure in verband met uw toegang tot en het gebruik van de Website zal worden geopend bij een staats- of federaal gerechtshof in San Francisco, Californië. U en Checkster Inc. gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtsbevoegdheid ervan, en gaan ermee akkoord dat deze rechtbanken de juiste instanties zijn om een gerechtelijke actie of procedure te beslechten.

19.Copyright/Handelsmerkinformatie

Copyright©, Checkster Inc. Alle rechten voorbehouden.

Andere namen die voorkomen op de Website zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

20.Contactgegevens

Als u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, gelieve Checkster Inc. te contacteren via de invulformulieren op onze Website.

Outmatch is now part of Harver

Ready to serve you with our full suite of talent solutions and a fresh look!